I. CHÍNH SÁCH NHÂN QUYỀN

Chính sách nhân quyền của Công ty Newtech quy định tiêu chuẩn của hành động và hành vi liên quan đến nhân quyền. Chính sách nhân quyền và thực tiễn liên quan sẽ được hoàn thiện không ngừng theo thời gian. Đồng thời, công ty cũng càng hiểu rõ và thúc đẩy bảo vệ nhân quyền. Để ủng hộ chính sách này, chúng tôi sẽ lập quy trình quản lý để xây dựng 1 môi trường tôn trọng nhân quyền, và giúp đỡ, đảm bảo chúng tôi không có hành vi xâm phạm nhân quyền cho dù là hành vi trực tiếp hay gián tiếp.

 • NHÂN VIÊN

Chúng tôi cam kết tôn trọng nhân quyền của nhân viên. Mục tiêu chính sách phát triển nghề nghiệp của chúng tôi là thống nhất sử dụng các nội dung trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế trên thế giới. Chúng tôi cam kết sẽ đào tạo nhân viên, để họ ý thức, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền ở nơi làm việc và cộng đồng địa phương mà việc kinh doanh của chúng tôi ảnh hưởng trực tiếp.

 • ĐỐI TÁC KINH DOANH

Khi đàm phán với nhà thầu phụ, nhà cung cấp, khách hàng, công ty liên doanh và đối tác khác, chúng tôi cố gắng tôn trọng và thúc đẩy bảo vệ nhân quyền. Bằng các phương thức thích hợp, chúng tôi tích cực tham gia, giám sát và lập điều khoản hợp đồng để thực hiện mục tiêu này.

 • CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi cố gắng tôn trọng nhân quyền, đồng thời đối thoại bao dung và cởi mở với những người bị ảnh hưởng bởi việc kinh doanh của chúng tôi, để hiểu rõ hơn về văn hoá, phong tục và quan điểm về giá trị của cộng đồng địa phương. Newtech và nhóm cộng đồng địa phương, bao gồm nhóm đại diện ít hơn, như phụ nữ và người dân bản địa, tiến hành đối thoại cởi mở, bao dung.

 • SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Newtech cam kết xây dựng 1 nơi làm việc lành mạnh, không có tai nạn và bị thương. Điều này đã được công nhận trong quy trình và chính sách sức khoẻ và an toàn, đồng thời thúc đẩy phát triển quan điểm sản phẩm an toàn và bền vững của chúng tôi.

 • HỘI LAO ĐỘNG TỰ DO

Newtech bảo vệ tự do thành lập các hội và thừa nhận quyền đàm phán tập thể. Chúng tôi và nhà cung ứng luôn duy trì thực hiện nguyên tắc này.

 • XOÁ BỎ CƯỠNG BỨC HOẶC CƯỠNG CHẾ LAO ĐỘNG

Newtech phản đối hành vi cưỡng bức hoặc cưỡng chế lao động. Chúng tôi sẽ cùng nhà thầu và nhà cung ứng tránh hưởng lợi gián tiếp hoặc thúc đẩy hoạt động phi pháp này.

 • KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM

Newtech phản đối tuyển dụng lao động trẻ em. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp vì lợi ích tối đa của trẻ em, hợp tác với nhà thầu phụ và nhà cung cấp, để phòng tránh và loại trừ tất cả các trường hợp sử dụng lao động trẻ em .

 • XOÁ BỎ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ BẤT HỢP PHÁP Ở NƠI LÀM VIỆC

Newtech cam kết đảm bảo mỗi nhân viên hoặc nhân viên tiềm năng đều được đối xử công bằng và tôn trọng. Vì vậy, chúng tôi không chấp nhận hành vi phân biệt đối xử đối với nòi giống, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hoặc xuất thân xã hội, tình hình tài sản, chính trị hoặc kiến thức, thương tật, nơi sinh hoặc các hành vi phân biệt đối xử bất hợp phác khác. Công ty cố gắng cung cấp cơ hội thăng tiến công bằng, không có phân biệt cho mỗi nhân viên.

 • XOÁ BỎ QUẤY RỐI VÀ BẠO LỰC

Newtech cam kết thúc đẩy 1 môi trường làm việc không có các hành vi mà luật pháp các nước định nghĩa là quấy rối, bóc lột, ngược đãi hoặc bạo lực dưới bất cứ hình thức nào.

 • CUNG CẤP BỒI THƯỜNG VÀ LƯƠNG BỔNG CẠNH TRANH

Newtech cố gắng cung cấp lương bổng có tính cạnh tranh cho mỗi nhân viên theo đánh giá thị trường của địa phương, hoặc ít nhất cung cấp bồi thường tương đương.

 • DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Newtech tuân thủ tất cả các luật pháp liên quan đến điều khoản làm việc, bao gồm thời gian làm việc cơ bản và thời gian tăng ca, tuân thủ thoả thuận với đại diện của người lao động.

 • TÔN TRỌNG QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI DÂN BẢN ĐỊA

Newtech tôn trọng quyền lợi của người dân bản địa được quy định trong tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia được áp dụng.

 • ÁP DỤNG BIỆN PHÁP AN TOÀN THÍCH HỢP

Newtech cố gắng cung cấp các biện pháp đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động, phù hợp với luật pháp quốc gia liên quan và tiêu chuẩn quốc tế, hướng dẫn liên quan, ví dụ như nguyên tắc tự nguyện về an toàn và nhân quyền. Chúng tôi sẽ làm cho các biện pháp an toàn của chúng tôi đạt được cân bằng giữa tôn trọng nhân quyền và yêu cầu an toàn.

II. TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG VÀ NÔ LỆ HIỆN ĐẠI

– Công ty tạo cơ hội bình đẳng cho mọi nhân viên.

– Nhân viên có quyền làm việc trong môi trường không có nguy cơ bị tổn hại về tinh thần hoặc thể chất và an toàn

– Công ty cam kết đem đến một môi trường làm việc không có bất kỳ hình thức nào quấy rối bất hợp pháp, hăm dọa, và ép buộc dựa vào hoặc liên quan đến lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguyên quán, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, cựu chiến binh hoặc bất kỳ sự phân loại nào khác được bảo vệ bởi pháp luật hiện hành.

– Nhân viên công ty không phải làm việc nhiều hơn số giờ thông thường và ngoài giờ được quy định theo luật pháp hiện hành, tổng số giờ làm việc thông thường và ngoài giờ trong một tuần sẽ không vượt quá 60 giờ.

– Công ty cam kết sẽ đưa ra mức lương cạnh tranh ở mỗi vị trí của công ty, nhưng sẽ bảo đảm mức lương sẽ không bao giờ dưới mức lương tối thiểu theo luật pháp hiện hành áp dụng cho mỗi hoạt động của doanh nghiệp. Toàn thể các đại diện lãnh lương và lương giờ không được miễn trừ sẽ nhận tiền lương làm việc ngoài giờ phù hợp được căn cứ vào các luật lệ hiện hành của nhà nước tại dụng cho hoạt động của doanh nghiệp.

– Công ty sẽ không sử dụng bất cứ hình thức lao động nô lệ, buôn người, cưỡng bức hoặc ép buộc ở bất cứ đâu cho bất kỳ mục đích nào.

– Công ty chịu trách nhiệm với những nhà cung cấp trực tiếp và nhà thầu về hỗ trợ quyền cơ bản của con người.

– Công ty không tham gia hoặc bỏ qua việc tuyển dụng trẻ em bất hợp pháp ở nơi làm việc hoặc tham gia vào hoặc bỏ qua việc sử dụng lao động cưỡng bức. Newtech cho phép độ tuổi tối thiểu làm việc là 18 tuổi.

– Công ty không chấp nhận việc lạm dụng lao động trẻ em hoặc bất kỳ hình thức lao động trẻ em bị cấm theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả sự việc diễn ra trong các hoạt động của khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh khác của công ty. Công ty sẽ hỗ trợ khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác của công ty để bảo vệ chống lại việc bóc lột sức lao động trẻ em tại nơi làm việc. Khi phát hiện một hoạt động kinh doanh của đối tác không đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ để giúp họ áp dụng những quy cách quốc tế tốt nhất, tập trung bảo vệ quyền lợi tối ưu của trẻ em.

III. CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Kỹ thuật Newtech tuân thủ chính sách môi trường của nhà nước, cam kết giảm thiểu các tác động môi trường do các hoạt động của công ty với mục đích ngăn ngừa ô nhiễm, tuân thủ pháp luật, các yêu cầu khác và cố gắng nỗ lực cho các hoạt động cải thiện môi trường trong công ty và cho toàn cộng đồng, bao gồm các hoạt động sau:
– Sử dụng hiệu quả tài nguyên như điện, giấy, gas để giảm thiểu các tác động lên môi trường
– Áp dụng các biện pháp tốt nhất trong quản lý và xử lý rác thải, các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lao động bao gồm cả tình huống khẩn cấp
– Giáo dục và đào tạo mọi người ý thức bảo vệ môi trường
– Đặt mục tiêu chỉ tiêu môi trường cho sự phát bền vững thân thiện với môi trường
– Phổ biến chính sách môi trường đến mọi người làm việc cho công ty bao gồm cả các nhà thầu và cộng đồng.

IV. CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Kỹ thuật Newtech ủng hộ nỗ lực chống tham nhũng dưới mọi hình thức. Chúng tôi phản đối các hành vi tham nhũng dưới mọi hình thức và kiên quyết phản đối hành vi hối lộ nhằm góp phần thúc đẩy quản trị tốt, phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội ở những nơi Newtech hoạt động. Chúng ta cam kết hoạt động có đạo đức, tuân thủ pháp luật và chuyên nghiệp theo đúng những quy định của pháp luật nhà nước. Chúng ta không thực hiện đưa/nhận hối lộ, không xúi giục hay cho phép bên nào thay mặt mình thực hiện việc đưa/nhận hối lộ.

Cụ thể hơn, chúng ta sẽ không tham gia hoặc có liên quan đến bất kỳ hoạt động nào sau đây:

1.      Hối lộ

Hối lộ được hiểu là các hành vi hối lộ dưới mọi hình thức, bao gồm đề nghị, hứa hẹn, đưa, nhận hoặc gạ gẫm các khoản tiền nhằm đạt được một lợi thế kinh doanh phi pháp. Việc hối lộ người khác thông qua đề nghị, hứa hẹn hoặc cho tặng lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác nhằm gạ gẫm hoặc trao thưởng để người đó thực hiện một chức năng hoặc hoạt động phi pháp liên quan, hay việc chấp nhận lợi ích đó đều được coi là thực hiện một chức năng hoạt hoạt động phi pháp. Việc đề nghị, đồng ý nhận hoặc chấp nhận hối lộ dẫn đến hành vi phi pháp của chức năng hoặc hoạt động liên quan cũng được coi là hành vi hối lộ. Việc nhận hối lộ thông qua đề nghị, đồng ý nhận hoặc chấp nhận lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác đều được coi là hành vi thực hiện chức năng hoặc hoạt động phi pháp.

2.      Đóng góp chính trị

 Việc hứa hẹn, trao tặng hoặc kêu gọi các khoản đóng góp cho các đảng chính trị, hoặc các tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào chính trị như một hình thức che giấu cho hành vi hối lộ.

3.      Đóng góp từ thiện

Việc hứa hẹn, trao tặng hoặc kêu gọi các khoản đóng góp từ thiện hoặc liên quan đến các quỹ bảo trợ từ thiện như một hình thức che giấu cho hành vi hối lộ.

4.      Quà tặng, hình thức tiếp đón và ăn ở

Đề nghị hoặc chấp nhận các quà tặng, hình thức tiếp đãi hoặc ăn ở như một hình thức che giấu cho hành vi hối lộ.

5.      Các khoản thanh toán nhằm mục đích tạo thuận lợi (hay còn gọi là các khoản tiền “bôi trơn”)

Các khoản tiền “bôi trơn” dù nhỏ, dưới hình thức đề nghị, hứa hẹn hoặc biếu tặng các lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác nhằm tạo thuận lợi cho các chu trình hoạt động đã được phép, đều cấu thành các hành vi hối lộ và vi phạm và theo đó đều là các hành vi bị cấm.

26 thoughts on “CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP

 1. bahis says:

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific website. Perry Beard

 2. hdfilmcehennemi says:

  Belçika’nın Brabant eyaletinde 1982-1985 yılları arasında meydana gelen çözülmemiş Brabant cinayetlerinin gerçek hikayesi. Tueurs izle, Tueurs Türkçe dublaj izle Michale Sandiford

 3. hdfilmcehennemi says:

  Bir gece Diego bir kaza geçirir ve Harry o gece onun başından ayrılmaz ve ona bakar. Diego ona, Mateo Blanco’ya bir kaç şey sormak istediğini söyler, Harry şaşkınlığının ardından kabul eder ve 14 yıl önce olanları bir babanın uykuya dalan oğluna masal anlatması gibi anlatmaya başlar. Maximo Aldrige

 4. hdfilmcehennemi says:

  Bir kadın, yeni evinde otuz beş yıl önce trajik bir şekilde ölen tutkulu genç bir konser piyanistinin hayaletinin yaşadığını keşfeder. Darrick Begor

 5. hdfilmcehennemi says:

  Danimarkalı bir aile, tatilde tanıştıkları Hollandalı bir aileyi ziyaret eder. Sıradan bir hafta sonu olması gerekirken, Hollandalıların tatsızlıkları karşısında Danimarkalıların yavaş yavaş sabırları tükenmeye başlar. Jamey Gatrell

 6. hdfilmcehennemi says:

  Almanya’ya Hoş Geldiniz filminin baş kahramanı Hüseyin Yılmaz ise bir milyon birinci işçi olarak gelecek şansını bu yabancı ülkede arayan bir göçmen. Hüseyin Almanya’ya göç ettikten bir süre sonra, Türkiye’deki ailesini de yanına alır. Yıllar sonra memleketine temelli dönmek için Türkiye’de bir ev alan Hüseyin’in bu kararı aile içinde tartışmalara, barışmalara ve beklenmedik olaylara yol açacaktır… Zackary Riva

 7. hdfilmcehennemi says:

  Eski bir Çin fablının uyarlaması olan filmde Keşiş Fahai (Jet Li) talebesi Neng Ren ile insanların alemine gelerek onlara zarar veren iblisleri avlamakta ve Lei Feng Mabedinde farklı bir boyuta hapsetmektedir. Bu arada Beyaz yılan Susu, kız kardeşi Yeşil yılan Quinqing ile kendi alemlerinden insanların dünyasını seyrederken nehirde boğulmak üzere olan otacı Xu Xian’ı kurtarır ve ikisi de birbirlerine ilk görüşte âşık olur. Alberto Linderholm

 8. hdfilmcehennemi says:

  Otobüste tanışan ve arkadaşlığa dönüşen bir sohbet başlatan iki adam. Ömür boyu fiziksel emek ve suçla yıpranan Henry Teague için bu bir rüyanın gerçekleşmesidir. Noe Clarke

 9. hdfilmcehennemi says:

  Film, Amerikan ordusundan General Douglas MacArthur (Liam Neeson) ve Güney Koreli bir donanma Teğmeni (Lee Jung-Jae) liderliğindeki 8 Güney Koreli askerin gizli “X-ray” (“X-ışını”) operasyonunu anlatmaktadır. “X-ray” operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle “Incheon Kara Harekatı Operasyonu”nun başarılı olması gerekmektedir. Clarence Cargle

 10. hdfilmcehennemi says:

  Gerçek olamayacak kadar garip günlük hikayeler peşinde koşan bir gazetecinin Amerikan ordusunun gizli bir kolunu keşfetmesiyle, akıllara durgunluk veren bir görevle kendini Özel Kuvvetler arasında bulması bir olur. Lindsay Duff

 11. hdfilmcehennemi says:

  Derin Sular’da, görünürde muhteşem Vic (Affleck) ve Melinda (de Armas) Van Allen çiftinin oynadığı tehlikeli akıl oyunlarını ve bunlara kapılan insanların başına gelenleri keşfediyoruz. Clinton Schlappi

 12. hdfilmcehennemi says:

  Kendilerini önemli bir davada farklı tarafları savunurken bulan iki hırslı avukat, mahkeme salonu dışındaki ikilemleriyle başa çıkmak zorunda kalır. Mitchel Feickert

 13. hdfilmcehennemi says:

  Fullhdfilmizlesene ile en yeni vizyon filmler Full HD ve ücretsiz film sizlerle. Orijinal film arşivimizle en kaliteli film izle fırsatı sunuyoruz. Shirley Amous

 14. hdfilmcehennemi says:

  Fullhdfilmizlesene ile en yeni vizyon filmler Full HD ve ücretsiz film sizlerle. Orijinal film arşivimizle en kaliteli film izle fırsatı sunuyoruz. Johnie Shaulis

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0904157725